Zpracování agendy DPH

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk

V rámci zpracování a odesílání měsíčního nebo čtvrtletního tvrzení k DPH zajišťujeme zpracování:


Vedení účetnictví a daňové evidence - další služby v kategorii


Vedení účetnictví

Vedení účetnictví - dříve podvojného účetnictví - podle platných předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy), jedná zejména o vedení následujících účetních knih:

  • účetní deník
  • hlavní účetní knihu
  • deníky analytické evidence
  • knihy podrozvahových účtů

dále o zpracování roční účetní závěrky, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech.

Zabýváme se také vedením účetnictví pro určité profese a povolání. Jedna z našich specializací je vedení účetnictví pro lékaře, pro obchodní společnosti, které se zabývají zahraničním obchodem. Dále se specializujeme na vedení účetnictví pro organizační složky a dceřiné společnosti zahraničních firem.

Vedení daňové evidence

Daňovou evidencí, která nahradila dřívější jednoduché účetnictví, se rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů fyzických osob. Tato evidence obsahuje údaje o

  • a)   příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
  • b)   majetku a dluzích.

Při vedení daňové evidence zachováváme rozsah dřívějšího jednoduchého účetnictví. Po ukončení zdaňovacího období je základními výstupy peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů členěný podle druhu, seznam pohledávek a závazků, inventární karty majetku a výsledná rekapitulaci daňových příjmů a výdajů. Z této se vychází při stanovení základu daně a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. Samozřejmostí je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně.

Poskytování informací o hospodaření

Při vedení účetnictví, popř. daňové evidence zohledňujeme jednak všechny zákonné povinnosti, ale také se snažíme o to, aby účetnictví (daňová evidence) poskytovalo klientovi co nejpřesnější, nejúplnější a včasné informace o jeho hospodaření, vytváření zisku či ztráty, volných zdrojích apod. Dle vydefinovaných požadavků a kritérií pak klientovi posíláme pravidelné reporty, a to i v cizím jazyce.

Zpracování roční závěrky

Po skončení účetního období je třeba dle § 18 zákona o účetnictví zpracovat roční účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:

  • rozvaha (bilance)
  • výkaz zisku a ztrát
  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b).

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Na základě správně vedeného účetnictví tedy po ukonční všech závěrkových prací, provedení inventarizace majetku a dluhů a jednotlivých rozvahových účtů zpracujeme roční účetní závěrku včetně náležitostí. Pro všechny naše klienty, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme i zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.

Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu